Buddha   Land   Music

 
 
 


오공스님[박오공-라훌라] A01-라훌라A/ A02-라훌라A(연주)/ A03-방황/ A04-붓다의메아리/ A05-계룡산/ A06-기도/ B01-라훌라B/ B02-방생/ B03-산나그네/ B04-풍경소리/ B05-풍경소리(연주)/ B06-우리마음/
[찬불가] A1-장명등/ A2-관세음보살/ A3-님이 있으니까/ A4-여래시여/ A5-사랑/ B1-임의사랑/ B2-부처님마음일세/ B3-봄비(못다기린사연)/ B4-먼영상/ B5-님이있으니까(연주)/ B6-건전가요(너와내가)